EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

לוחמי הגטאות – פארק מיחזור לוחמי הגטאות ניהול בע"מ

image

בקיבוץ לוחמי הגטאות אושרה הקמת אתר חדש ומרכזי למחזור ולהטמנה של פסולת יבשה. האתר מיועד לשרת את כלל יישובי הגליל המערבי ולהוות מרכז מחזור עיקרי באזור.

אתר לוחמי הגטאות יכלול מתקנים לטיפול בפסולת בנייה באמצעות הליכי מחזור מתקדמים, מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי והשבחת החומרים תוצרי המחזור.

החומרים המגיעים לאתר יעברו תהליך מיון ראשוני. החומר הניתן למחזור יופרד ויתר החומרים יועברו בצורה מוסדרת להטמנה. מטרת מערך המחזור הינה לטפל במרב הפסולת הנקלטת ולהקטין את כמות הפסולת שתועבר להטמנה.

עם השלמת ההטמנה באתר יבוצע בשטח תהליך שיקום שיאפשר שימוש חקלאי בקרקע.

image