EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

קבוצת TECO מתכננת, מקימה ומפעילה מתקני טיפול בפסולת מעורבת או מופרדת במקור, כדי לשלבה מחדש במעגל הייצור התעשייתי.

קבוצת TECO מעורבת ביזמות, הקמה והפעלה של מספר אתרים ברחבי המדינה העוסקים במיון ומיחזור פסולת מעורבת ובטיפול בפסולת אורגנית ממוינת בשיטת הקומפוסטציה. מפעלי הקבוצה הוקמו תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתחום והם עומדים בתקנים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה. להלן תיאור הפעילות בתחום הפסולת המעורבת: