EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

שיקום אתרי הטמנת פסולת

שיקום אתרי פסולת ישנים אשר אינם עומדים עוד בדרישות הסביבתיות העדכניות הינו תחום הנדסי סביבתי חשוב. בישראל ישנם מאות אתרים אשר נסגרו בשנים האחרונות על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה וקיימת דרישה לשקמם. שיקום אתר פסולת צריך להבטיח:

  • יציבות מבנית
  • מניעת השפעות סביבתיות שליליות כגון פליטת גזים מזיקים ורעילים ותשטיפים המזהמים קרקע ומים
  • הסדרה נופית

עבודת התכנון מחייבת היכרות מעמיקה עם תנאי האתר, טכנולוגיות גאו-מכניות וההשפעה הסביבתית של האתר.
צוות החברה מונה אדריכלים, מהנדסים, מתכנני ערים והנדסאים, בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בתכנון. לקוחות החברה נהנים מסל פתרונות מקיף ומקצועי, והצוות המנוסה מאפשר לנו לבצע פרויקטים סטנדרטיים ומורכבים כאחד, תוך התאמת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות.

התכנון מותאם לדרישות הקפדניות של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לסוגי הפסולת, הסביבה הגאוגרפית שבה מתוכנן האתר, סוג הקרקע והתנאים באתר.