image7

שפיה – שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע”מ

בשטחי מועצה אזורית חוף הכרמל, בצמוד למחצבת שפיה פועל אתר הטמנה ומיחזור פסולת "תות" החל משנת 2007. באתר פעילות למיחזור והטמנה של פסולת יבשה, והוא  משרת את כלל יישובי חוף הכרמל, חיפה, חדרה, יישובי הכרמל והשומרון.

אתר ההטמנה והמיחזור "תות" שבשפיה נבנה על בסיס מודלים של אתרים מתקדמים להטמנה ומיחזור ברחבי העולם, והוא האתר הגדול ביותר לטיפול בפסולת יבשה בצפון הארץ. האתר כולל מתקנים לטיפול בפסולת בניה, לטובת הליכי מיחזור מתקדמים – מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי, שטיפה, ייבוש והשבחת החומרים תוצרי המיחזור.

החומרים המגיעים לאתר עוברים תהליך מיון ראשוני. החומר הניתן למיחזור מופרד, ויתר החומר מועבר בצורה מוסדרת להטמנה ומהווה, למעשה, מצע יציב לשיקום המחצבה הישנה. מערך המיחזור מטפל במירב הפסולת הנקלטת, על מנת להקטין את כמות   הפסולת המועברת להטמנה.

האתר מאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה, ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 4, בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובנייה.

עם השלמת ההטמנה באתר מחויבת חברת שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע"מ לשמירה על רצף הנוף הפתוח ולשיקום האתר.

image5

shpia